Kotobukiya ARTFX J Pokemon Dawn with Piplup (Reissue) Statue

Dawn with Piplup from Pokemon Hikari with Pochama